FELHÍVÁS övezetátsorolásról!
Április 30-ig várja az önkormányzat a tervmódosításra vonatkozó írásbeli észrevételeket. Részletek.
2013-04-18

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, a kerületi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható kerületi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezeteket, a kerületi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, civil szervezeteket, egyházakat, hogy Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata megrendelte a 12/2010. (VI. 30.) ör. rendelettel elfogadott Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatának (KÉSZ) módosítását aJókai Mór utca - Bajcsy Zsilinszky utca - Kápolna utca - Hűség utca - Erzsébet Királyné út által határolt területre, valamint a (234053/67) hrsz-ú és (234054/5) hrsz.-ú közterület által határolt Cankó tér területérevonatkozóan.

A településrendezési eszköz módosításának célját az alábbiakban ismertetem:

Kerületünk Képviselő-testülete a 148/2012. (09.13.) önk. határozatával kezdeményezte a tárgyi területekre vonatkozóan a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosítását. Jelen tervmódosítás célja, hogy a futó FSZKT módosítással összhangban a kerületi szintű településrendezési terv is kövesse le az övezeti változásokat, ne alakuljon ki a két eltérő tervi állapot miatt jogbizonytalanság.

A Hűség utcai területrész jelenlegi Z-KK (közkert) övezetbe sorolt terület egy részének L6 (lakó) keretövezetbe történő átsorolása várható, párhuzamosan - a zöldterületi egyenleg megtartásának érdekében - a Cankó tér jelenlegi FSZKT szerinti L6 övezetének Z-KK övezetbe sorolásával.

A fenti módosítások várható hatása, hogy az FSZKT és a KÉSZ szabályozásának összhangja megteremtődik, nem alakul ki jogbizonytalan helyzet.

Jelen felhívást a 249/2012 (12.13.) önk. határozattal elfogadott, Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályainak II. 1. b) pontja alapján teszem közzé, és kérem, hogy 2013. április 30-ig a tervmódosítással kapcsolatos írásos észrevételeiket, javaslataikat legyenek szívesek megküldeni a Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodájára (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy elektronikus levélben adevaiz@bp22.hucímre.

A lakossági érdekeket is jobban érvényesítő szabályozást célzó együttműködésüket előre is köszönöm.

Budapest, 2013. április "Ś.

Szabolcs Attila

polgármester