Tájékoztatás a földhasználók számára
A termőföldről szóló törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet módosítása következtében megváltoztak az egyes, a földhasználati nyilvántartásra vonatkozó előírások.
2013-02-12

dről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII.23.) Korm. rendelet múlt év végén történt módosítása következtében megváltoztak az egyes, a földhasználati nyilvántartásra vonatkozó előírások, melyekkel kapcsolatban több megkeresés érkezett az Önkormányzathoz.

A jogszabályváltozás lényegét az alábbiakban röviden összefoglaljuk:
A földhasználóknak (az erdőművelési ágú területek kivételével) területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdaság művelés alatt álló belterületi föld használatát be kell jelenteniük az ingatlanügyi hatóság (kerületi földhivatal) felé, a használat megkezdését követő 30 napon belül. A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld tulajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem engedte át más személynek.
A kerületi földhivatalnál már regisztrált földhasználó 2013. március 30-ig köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót (személyi számát) és az állampolgárságát. Amennyiben a fölhasználó családi gazdálkodónak minősül, a Kormány rendelet alapján s családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik.

b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítóját. A 2. pont szerint díjmentes bejelentéshez erről szóló okiratok másolatát is csatolni kell.

A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan nyilvántartása szerint AK értékének ezerszerese azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtató köztartozás minimális összegénél.

A bejelentési kötelezettség értelmezését segítő alapfogalmak:
Termőföld az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.
Mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: az a földrészlet, amelyet a település belterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván;

A tulajdoni lap alapján állapítható meg, hogy az adott ingatlan termőföldnek, illetve mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földnek minősül-e, vagy művelési ág alól kivett terület. A művelési ág alól kivett - és az erdőművelési ágú - területekre nem vonatkozik a földhasználat bejelentési kötelezettség.

További információ, illetve a nyomtatvány az illetékes földhivataloktól kapható és a http://www.foldhivatal.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=1 honlapon olvasható, letölthető.

Kerületünk a Budapest 1. számú Földhivatalához tartozik.

Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59., Telefon: 372-1400, Fax: 372-1436

??gyfélfogadási idő: Hétfő: 7:30-15:00, Kedd: 7:30-15:00 (Iratbetekintés 8:00-14:00), Szerda: 7:30-15:00, Csütörtök: 7:30-15:00 (Iratbetekintés 8:00-14:00), Péntek: 7:30-11:00